กระดานสนทนาทั้งหมด
 วิสัยทัศน์
 ยุทธศาสตร์
 ตราสัญลักษณ์
 แผนพัฒนาตำบล
 แผนจัดหาพัสดุ
 ข้อบัญญัติ
 รายงานทางการเงิน
 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 รายงานการประชุมสภา
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
 แผนยุทธศาสตร์การศึกษา
 
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 สาธารณูปโภค
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 แผนพัฒนาการศึกษา
 แผนปฏิบัตการประจำปีการศึกษา
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กู้ชีพ กู้ภัย
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 กฎหมายและระเบียบต่างฯ
 
 สำนักงานปลัด
 ส่วนการคลัง
 กองช่าง
 ส่วนการศึกษาฯ
 ศพด. ตาเดาะ-เจ้าคุณ
 ศพด. บ้านมะเมียงใต้
 ศพด. โชคนาสาม
 ศพด. บ้านเจริญสุข-พยุงสุข
 ศพด. บ้านตร็อบ
 ศพด. บ้านถนนหัก
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
  “ เกษตรอินทรีย์นำหน้า พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง แหล่งข้าวหอมมะลิ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมวัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”  
1ตำบล1ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
1ตำบล1ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
 
ธนาคารปู๋ยหมู่5
ธนาคารปู๋ยหมู่5
กิจกรรมไถ่กลบตอซัง
กิจกรรมไถ่กลบตอซัง
 
[ 22-09-2559] โครงการซ่อมแซมคันคลองชลประทาน บ้านพยุงสุข หมู่ที่ 6   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง 
[ 21-09-2559] โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านมะเมียง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม 
[ 14-09-2559] ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตร็อบ ม.11   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม 
[ 08-09-2559] โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเมียงใต้ หมู่ที่ 12   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม 
[ 07-09-2559] โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกนาสาม หมู่ที่ 1   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม 
 
[ 28-01-2559] ทดสอบ ผลจัดซื้อจัดจ้าง  
 
 
 
[ 03-05-2559] ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจริญสุข-พยุงสุข เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาและคัดเลือ ...   doc120160503101613.pdf 
[ 26-04-2559] ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะเมียงใต้ เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาและคัดเลือกเด็กก ...   doc120160426152930.pdf 
[ 26-04-2559] ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถนนหัก เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาและคัดเลือกเด็กก่อนว ...   doc120160426143229.pdf 
[ 26-04-2559] ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตร็อบ เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาและคัดเลือกเด็กก่อนวั ...   doc120160426141514.pdf 
[ 26-04-2559] ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนตาเดาะ-เจ้าคุณ เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาและคัดเลือก ...   doc120160426140351.pdf 
 
 [ 27-09-2559 ]มติการประชุม ก.ท.จ.สุรินทร์ ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 20 กันยายน 2559
 [ 27-09-2559 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 27-09-2559 ]ขอเชิญประชุม
 [ 26-09-2559 ]แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 [ 23-09-2559 ]การกำหนดชื่อส่วนราชการและอักษรย่อของส่วนราชการเพื่อรองรับการจัดทำศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ
 
  [ 27-09-2559 ]แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และ พ.ศ.2559 ที่เหลือจ่าย
  [ 27-09-2559 ]แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  [ 27-09-2559 ]ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ Young Leaders' Program (YLP) ประจำปี พ.ศ.2560
  [ 27-09-2559 ]การสำรวจข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่จะปรับปรุงซ่อมแซม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  [ 27-09-2559 ]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพิ่มเติม
 
    อบต.ปรับปรุงเว็ปฯใหม่... [16]   (อ่าน : 21/ ตอบ : 0)
 
 
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโชคนาสาม อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140 โทรศัพท์ 0-4455-8877 , โทรสาร 0-4455-8877
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  I  ร้องทุกข์-ร้องเรียน  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.